Мета заняття: ·  набути навичок створення додатків Visual Studio, що реалізують розгалудження ·  виховувати прагнення до самоствердження учнів через засвоєння комп’ютера і творчу діяльність з його допомогою  ·  розвивати логічне та просторове мислення, пізнавальну і творчу активність 
Знати: семантику алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень; семантику вкладених розгалужень; синтаксис та семантику операторів розгалуження; призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів;
Вміти: складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження та повторення, зокрема вкладені розгалуження та розгалуження всередині конструкцій повторення; записувати мовою програмування складені логічні вирази; розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови; аналізувати дані, введені користувачем, за допомогою операторів розгалуження
Програмне забезпечення: OC Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008
Література: Б.Пахомов. MS Visual C++ для начинающих. С.Пб.: БХВ-Петербург. 2009. ст. 100-110, Пауэрс Л., Снелл М. Microsoft Visual Studio 2008 С.Пб.: БХВ-Петербург. 2009. ст. 77-79

 

 

Короткі теоретичні відомості.

Розгалужена структура припускає наявність одного чи кількох операторів, виконуваних (чи не виконуваних) залежно від істинності заданої умови.

Циклічна структура забезпечує виконання певної групи операторів задану кількість раз. Порядок виконання операторів може бути змінено за допомогою таких груп операторів:

 • оператори умовного переходу
 • оператори передачі керування за обчисленнями
 • оператори безумовної передачі керування (оператори безумовного пе-
  реходу);
 • оператори передачі керування у зв’язку з настанням заданого стану
  апаратних засобів.

Умовні оператори. У Visual Basic розгалуження обчислень можна організовувати трьома основними способами із застосовуванням ключових слів: If, Elseif, Select Case.

За допомогою умовного однорядкового оператора If можна обрати одну з двох дій:        IF < умова > ТНЕN <оператор1> [ELSE <оператор2>]

Багаторядковий оператор:

IF <умова> THEN

<Блок операторів 1, які виконуються, коли умова виконується (істинна)>

[ЕLSE

<Блок операторів 2, які виконуються, коли умова не виконується (хибна)>]

END IF

У кожному блоці може бути будь-яка кількість операторів, у тому числі й умовних операторів. Ключове слово else не обов’язково включають до умовної структури. У такому разі виконання блока операторів поміж ключовими словами Тhen та End if буде пропущено, коли умова не виконується (False).

Розгалуження обчислень за кількома умовами Ifhenlself/Endlf:

If <умова1> Then

<Послідовність операторів які виконуються, коли умоваї істинна >

Еlsef<умова2> Тhen

<Послідовність операторів , які виконуються, коли умова2 істинна >

[Elself <умова3> Тhen

<Послідовність операторів , які виконуються, коли умоваЗ істинна >]

[Else

<Послідовність операторів , які виконуються, коли всі умови хибні >]

End if

1.1.4. Оператор Select Case:

Selekt Case <Вираз>

Саsе <Діапазон значень 1 >

<Послідовність операторів 1>

Саsе <Діапазон Значень 2>

<Послідовність операторів 2>

…..

[Саsе Еlse

<Послідовність операторів N>]

Еnd Select

Логіка роботи умовного оператора Select Case така. Обчислюється значення Виразу і знайдене значення порівнюється із значеннями, записаними в Діапазонах значень після ключового слова Саsе. Виконуватися буде та послідовність операторів, для яких значення Виразу збігається зі значеннями, записаними в Діапазоні значень.

Діапазони значень можна задавати різними способами:

 •   переліком значень через кому;
 •   діапазоном значень за допомогою ключового слова То, ліворуч від якого записується найменше, а праворуч – найбільше значення. Наприклад: 10 То 20;
 •   за допомогою ключового слова Іs, праворуч від якого записуються знак порівняння і деяке значення. Наприклад: Іs > 200.

Елементи екранних форм для організації розгалужень

ОрtіоnButton  Перемикач: при клацанні лівою клавішею миші змінюється його властивість Value: <Ім’я_Перемикача>.Value = Тrue (або False)

CheckBox  Прапорець: при клацанні лівою клавішею миші змінюється його властивість  <Ім’я_Позначки>.Value = 0 (1 або 2)

0 – ідентифікатор не встановлено; 1 – ідентифікатор встановлено; 2 – сірий (початкова установка).

СоmbоВох  Комбінований список (список, що розгортається): при клацанні лівою клавішею миші на стрілці поля зі списком виконується розгортання списку елементів, з яких можна обрати один елемент.

У список можна додавати нові елементи існуючі через властивість <List> трьома способами:

1) Заповнення виконується при проектуванні екранної форми: елементи списку вводять при одночасному натисканні клавіш <Сtrl>+<Еnter>.

2) Використання методом AddItem:

<Ім’я_СоmboBох>.АddItem [<Значення>]

3) Заповнення виконується через властивість <List>.

При заповненні у циклі слід пам’ятати, що індекс першого елемента у списку дорівнює нулю.

Завдання:

Завдання Створити програму, яка викреслює контур п’ятикутної зірки в тому місці, де вироблено клацання кнопкою миші. При клацанні правою кнопкою миші — контур зірки має чорний колір, при клацанні лівою кнопкою — червоний.

1. Відкрити Microsoft Visual Studio (Пуск/Все программы/ Microsoft Visual Studio 2008)

2. Створити новий проект (Файл/Создать проект, вибрати шаблон Приложение Windows Forms)

3. Зберегти створений проект у власну папку:

 • Файл/Сохранить все;
 • У вікні Сохранить проект вказати ім’я проекту – Проект_(ваше призвіще)_8 і місце його розміщення (власна папка).

4. Використовуючи Панель элементов (елемент Button,) спроектувати інтерфейс програми за таким зразком:

cvprog1

5. Додати обробку події при натисканні лівої та правої клавіші миші:

 • Перейти до редагування коду (двічі клацнути на тілі Form1)
 • Ввести код програми

cvprog1a

 • Закрити вікно Form1.vb

Додати обробку події при натисканні кнопки Button2:

 • Перейти до редагування коду (двічі клацнути кнопку Button2)
 • Ввести код програми

cvprog1b

 • Закрити вікно Form1.vb

cvprog1c

7. Виконати відладку (F5, перевірити коректність роботи програми).

8. Виконати компіляцію програми (Построение/Построить проект).

9. Закрити Microsoft Visual Studio.

10. Відкрити папку Проект_(ваше прізвище)_8\bin\Release, перевірити наявність файлу програми, запустити його на виконання.

Питання для самостійної перевірки знань

 1. Які опреатори можуть реалізувати циклічну структуру програми?
 2. Якими способами можна реалізувати розгалудження обчислень за допомогою умовних операторів?
 3. Як здійснюється розгалудження обчислень за кількома умовами?
 4. Які ви знаєте елементи екранних форм для організації розгалуджень?

Advertisements