1. Електронні енциклопедії й довідники.

2. Програмні засоби підтримки предметної діяльності.

3. Програми-тренажери.

4. Контролюючі програми.

В усьому світі комп’ютер широко застосовується з навчальною метою. Для цього розробляється різноманітне програмне забезпечення. За характером діяльності можна умовно виділити такі види програмного забезпечення навчального призначення:

 • електронні підручники, за допомогою яких можна ознайомитись із навчальним матеріалом, із прикладами виконання типових завдань, відповісти на контрольні запитання й одержати повідомлення про правильність наданих відповідей;
 • електронні енциклопедії, довідники, які містять різноманітний довідковий матеріал із певної або декількох галузей знань і забезпечують доступ до цього матеріалу;
 • програмні засоби підтримки предметної діяльності, які дозволяють працювати на екрані комп’ ютера з типовими об’ єктами певної предметної галузі;
 • програми-тренажери, які призначені для набуття навичок роз-в’язання типових завдань із певної навчальної дисципліни;
 • контролюючі програми, які надають можливість здійснити самоконтроль або контроль навчальних досягнень.

Наведені види навчального програмного забезпечення є основними і не охоплюють усього його різноманіття. До того ж програма може інтегрувати декілька функцій — підручника й довідника, тренажера й контролюючого засобу тощо.

Електронні енциклопедії й довідники, як і друковані, створюються для задоволення інформаційних потреб людини, у той час як підручники — для того, щоб викласти зміст навчального предмета і сприяти його засвоєнню. Проте енциклопедії, довідники, підручники об’єднує спільна риса: вони постають, перш за все, джерелом інформації.

Невеличка купка компакт-дисків може містити цілий магазин друкованих видань навчального призначення. Проте не лише компактність зберігання вигідно відрізняє електронні видання від друкованих. Перші надають нам багато інших корисних можливостей.

Працюючи з електронною книжкою, ви не витрачаєте часу на пошук потрібної сторінки. Вбудована система пошуку одразу розкриває книжку там, де треба, миттєво «перегортає» сотні сторінок до наступного місця, що вас цікавить.

Електронне видання можна читати не так, як звичайну книжку, сторінку за сторінкою. Ви маєте можливість спочатку коротко ознайомитися з основним текстом, а потім більш детально вивчати те, що вас зацікавило. Для цього на сторінках є виділені кольором слова, за якими можна потрапити на інші сторінки, де йдеться про те, що пов’язане із цим словом. Отже, електронна книжка розкривається перед кожним її читачем так, щоб задовольнити саме його інтереси та потреби.

Ви можете копіювати окремі фрагменти з різних електронних видань і поєднувати їх в одному файлі. І це не завдасть їм шкоди, а вам дозволить легко і швидко зібрати докупи потрібну інформацію з певної теми.

На відміну від друкованих, електронні видання не обмежені фізичними можливостями книжок і звичайно містять багатий та високоякісний ілюстративний матеріал. Це і різнобарвні рисунки, і «живі» ілюстрації — матеріали відео-, аудіо- і кінозйомок, які відтворюють об’єкт у всій повноті його кольорів, звуку та динаміки. Сучасні електронні підручники та енциклопедії створюються на основі мультимедіа. Мультимедіа — це поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової; відтворення рухомих і нерухомих зображень. Таке поєднання дозволяє забезпечити виразність подання інформації, сприяє її зрозумілості й легкості сприйняття.

Електронний підручник, на відміну від друкованого, є інтерактивним: він реагує на дії користувача, з ним можна вступати в «діалог» — відповідати на запитання й отримувати схвалення або повідомлення про помилку, підказку чи пораду.

Важливою особливістю електронних енциклопедій і довідників є актуальність і повнота наведеної в них інформації. Електронні видання, на відміну від друкованих, оперативно оновлюються, доповнюються, вбирають у себе найновітніші досягнення.

Існує багато електронних підручників із різних навчальних предметів і окремих тем. Ще більшим є фонд електронних довідників та енциклопедій. Серед них є такі, що не пов’язані з певною предметною галуззю, і такі, що призначаються для застосування при вивченні конкретної навчальної дисципліни — історії, географії, хімії тощо. Електронний довідник зазвичай є складовою будь-якого програмного засобу. Довідник розкриває користувачеві правила і прийоми роботи із засобом.

Програмні засоби підтримки предметної діяльності Найвиразнішим застосу-ванням комп’ютера в діяльності людини є те, що він надає їй потужні інструменти для виконання тих завдань, які потрібно вирішувати. У виробничій діяльності це забезпечується програмами підтримки професійної діяльності, у навчанні — програмами підтримки предметної діяльності.

Сьогодні інженер-конструктор виготовляє креслення не на ватмані, а на екрані комп’ютера. Складні електричні схеми розробляються за допомогою спеціальних програм, які дозволяють із готових елементів будувати на екрані комп’ютера такі схеми й визначати їх характеристики, начебто вони сконструйовані реально й до них підключені вимірювальні прилади.

Програми підтримки предметної діяльності створюють на екрані комп’ютера лабораторію, де можна в комфортних умовах експериментувати з тими об’єктами, що вивчаються. У біологічній комп’ютерній лабораторії можна, наприклад, знайомитися з тим, як улаштовані внутрішні органи жабки. У хімічній комп’ютерній лабораторії можна, як і у звичайній, змішувати рідини у «скляній» колбі, спостерігати за реакціями, які відбуваються в результаті такого змішування. У фізичній комп’ютерній лабораторії можна запускати маятник чи спостерігати, як промінь світла проходить крізь лінзу. Будь-який експеримент можна зупинити, щоб роздивитись якісь деталі, або повторити декілька разів. Ніякі дії експериментатора не призведуть до небажаних наслідків, ніщо не проллється і не розіб’ється, усі живі істоти залишаться живими. Можна без остраху проводити досліди з небезпечними речовинами або досліджувати явища в таких умовах, для реального створення яких потрібне спеціальне устаткування.

Незалежно від того, для навчання з якого предмета розроблений той чи інший засіб підтримки предметної діяльності, їх об’єднує одна спільна риса: за їх допомогою учень із людини, яка опановує готові знання, перетворюється на дослідника, який сам їх здобуває.

Програми-тренажери У багатьох комп’ютерних іграх гравець виступає водієм перегонового автомобіля або мотоцикла і керує ним, намагаючись першим дістатися фінішу всупереч усім перешкодам. Такі ігри є добрим способом тренування реакції водія, і здобуті навички стануть у нагоді, коли гравець і насправді візьметься за кермо автомобіля.

Комп’ютерні тренажери є незамінними при підготовці майбутніх космонавтів і пілотів надшвидкісних літаків. Працюючи з таким тренажером, пілот відчуває себе нібито в кабіні справжнього літака. Комп’ютер відтворює різні кризові ситуації: літак потрапляє в грозові розряди, виходить із ладу те чи інше обладнання, виникають пожежі тощо. Такі тренування є незамінними, тому що пілот має бути готовим до дій у подібних ситуаціях, а не тільки вивчати їх теоретично. Функціонування складних комп’ютерних тренажерів забезпечується цілим комплексом програмного й технічного обладнання.

Для тренування навичок з розв’язання типових задач використовуються програми-тренажери.

Програма-тренажер забезпечує:

 • послідовне виведення на екран завдань заданої складності з вибраної теми;
 • контроль за діями користувача з розв’язання запропонованого завдання;
 • миттєву реакцію на неправильні дії;
 • виправлення помилок користувача;
 • демонстрацію правильного розв’язання завдання;
 • виведення підсумкового повідомлення про результати роботи користувача (можливо, з рекомендаціями чи порадами).

Контролюючі програми У навчанні завжди корисно знати об’єктивну оцінку власних надбань. Оцінювання навчальних досягнень є призначенням контролюючих програм. Такі програми називають також тестувальними, тому що вони здійснюють контроль на основі тестів.

Тест — це сукупність завдань спеціальної форми, призначених для перевірки засвоєння матеріалу конкретної теми або декількох тем.

Тестові завдання відрізняються від звичайних тим, що вони є короткими за змістом, вимагають чіткої відповіді та формулюються так, щоб для перевірки правильності відповіді не потрібно було аналізувати її смисл. Саме це й дозволяє використовувати комп’ютер для тестування.

Наприклад, найчастіше тестове завдання надається разом із декількома пронумерованими варіантами готових відповідей. Користувачеві потрібно вказати номер тієї відповіді, яка, на його думку, є правильною. Перевірка правильності виконання завдання зводиться до порівняння вказаного номера з відомим номером правильної відповіді.

До завдання можна надавати й декілька правильних відповідей, тоді перевіряється, чи всі вони вибрані користувачем.

Якщо завдання передбачає коротку точну відповідь, наприклад у вигляді числа або слова, то варіанти відповіді не наводяться й перевірка здійснюється як порівняння наданої й правильної відповідей — співпадають вони чи ні.

Тестування є зручним способом масової перевірки, його використовують і без комп’ютера. За єдиним для всіх тестом, за єдиними правилами, в один і той самий час визначається рівень навчальних досягнень кожного учня.

Комп’ютер дозволяє автоматизувати всі етапи тестування: програма реєструє учня, виводить на екран завдання одне за одним, приймає відповіді, перевіряє їх правильність і виводить підсумковий результат (оцінку).

Застосування комп’ютера надає тестуванню оперативності: результат тестування можна побачити на екрані одразу після виконання останнього завдання.

Комп’ютерне тестування відбувається в процесі роботи користувача з програмою, будь-яке втручання іншої людини повністю виключене. Тести, які використовуються для комп’ютерного тестування, складають досвідчені фахівці. Таким чином, комп’ютерне тестування дає нам можливість одержати об’єктивну оцінку наших досягнень.

Комп’ютер зберігає всі результати, які супроводжують перебіг тестування: список запропонованих завдань; надані відповіді; час, витрачений на кожне завдання, і т. ін. Якщо тестування проводиться систематично, то такі результати нагромаджуються й можна простежити, як прогресує учень. Отже, комп’ютерне тестування надає багато корисної інформації, воно є інформативним.

Ще одна перевага комп’ютерного тестування полягає в тому, що користувачеві, як правило, надаються всілякі зручності: для вибору відповіді достатньо вказати на неї мишею; можна змінити відповідь на іншу, відповідь приймається тільки за знаком готовності; на екрані є орієнтовна інформація — скільки часу залишилось, скільки завдань залишилось тощо.

Питання для самостійної перевірки знань:

 1. Які ви знаєте види програмного забезпечення навчального призначення?
 2. Які функції виконують електронні енциклопедії?
 3. Які функції виконують програми-тренажери?
 4. Що таке комп’ютерний тест? Які є види тестових питань?
Advertisements