Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Рівні компетенції Критерії
I. Початковий 1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначаються студентом окремими  словами чи реченнями.
2 Студент володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність  викласти думку на елементарному рівні.
3 Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
II. Середній 4 Студент володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.
5 Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину.
6 Студент може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і  розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.
III. Достатній 7 Студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні    дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.
8 Студент вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність,           виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача.
9 Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі  і застосовує його на практиці; вільно     розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на          підтвердження вивченого матеріалу.
IV. Високий 10 Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх  відповідно до цілей, поставлених викладачем.
11 Студент вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно       оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та  завдань власної пізнавальної діяльності.  Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
12 Студент виявляє особливі творчі здібності,  самостійно розвиває власні обдарування і  нахили, вміє самостійно здобувати знання.
Advertisements